Verkoopsvoorwaarden

Alle handelsbetrekkingen met de firma LBG engineering bvba zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk afwijking beding, onderworpen aan de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Alle facturen zijn betaalbaar netto, contant en stipt op de vervaldag. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schade-vergoeding ten belope van 12 % van de hoofdsom. Daarenboven loopt het aldus bepaalde onbetaalde bedrag een nalatigheidsrente tegen de wettelijke rentevoet naar Belgisch recht, verhoogd met drie punten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf het tijdstip van de wanbetaling.

De Belgische wet is van uitsluitende toepassing op onze handelsrelaties en algemene verkoopsvoorwaarden.Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

Tekeningen en plans – leveringstermijnen : elke klant is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven tekeningen, schetsen en afmetingen. Wij hebben geen enkele verplichting om deze gegevens te controleren noch om op hun functionaliteit noch op de geschiktheid voor het gebruik waarvoor de opdrachtgever ze heeft bestemd, zelfs al is deze bestemming ons bekend.

Leveringstermijnen, indien ze worden opgegeven, hebben enkel een informatief karakter en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. In geen geval kan LBG engineering bvba verantwoordelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door de klant ten gevolge van niet-levering, hetzij vertraagde levering, en zonder enige vergoeding een bestelling te annuleren wanneer deze niet, of slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden door omstandigheden vreemd aan onze firma of wanneer de financiële toestand van de koper niet meer dezelfde garanties biedt als bij bestelling.

LBG engineering bvba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de opgemaakte offertes, ook kan LBG engineering bvba op geen enkele wijze voor geleden schadeverlies, zakelijk verlies of andere bijzondere of indirecte schade, die door de opgemaakte offertes ontstaan zijn, aansprakelijk worden gesteld.

De betaling van één factuur veronderstelt niet de vereffening van de vorige onbetaalde facturen. Elke betaling door de klant zal verrekkend worden op de oudste openstaande factuur.
De geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen.

Korting contant (indien van toepassing) mag in mindering genomen worden bij betaling binnen 8 dagen.

Retourneren : een artikel mag retour gestuurd worden indien dit : binnen de 30 kalenderdagen gebeurd na levering. Als het product compleet en onbeschadigd is. Als het ongebruikt en niet gemonteerd is geweest. Het artikel moet in een afzonderlijke verpakking terug gestuurd worden (box in box). In de originele verpakking zit. Verpakking mag niet gescheurd of beschadigd zijn. Speciale producten (bv op rol of bulk) en niet stock artikelen zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Na interne controle wordt het bedrag terug gestort op uw rekening. De kosten voor het terug opsturen zijn ten laste van de koper.

Verkoopsvoorwaarden